Rozważania na I sobotę miesiąca – 7 X 2023

 Pierwsza Sobota października 2023r. (07.10.2023)

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Boża Różańcowa i Królowo pokoju! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Maryja, Matka Boga – Człowieka jest równocześnie „zawsze Dziewicą”, pokorną „służebnicą Pańską” (Łk 1,38).  Dziś w pierwszą sobotę drugiego z kolei miesiąca, we wspólnej modlitwie, chcemy wynagradzać naszej ukochanej Matce  za bluźnierstwa i zniewagi zaprzeczające Jej wielkiemu obdarowaniu, Jej Dziewictwu. Maryja, wybierając życie w dziewictwie, odpowiadała na wewnętrzne powołanie, to znaczy na natchnienie Ducha Świętego, który ukazywał Jej znaczenie i wartość dziewiczego daru z samej siebie. Taka decyzja jest nie tyle rezygnacją z wartości czysto ludzkich, ale raczej wyborem wartości wyższych. To odważna decyzja, podjęta z myślą o całkowitym poświęceniu się miłości Bożej. Pozostaje dziewicą, aby całym swym jestestwem przyjąć Mesjasza i Zbawiciela. Tylko w macierzyństwie Maryi miał miejsce ten cud, że jako Dziewica poczęła i jako Dziewica urodziła. Uwielbiajmy wszechmogącego Boga za ten niepojęty dar i wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkich, którzy ten dar lekceważą, wyśmiewają, nie szanują go, nie dostrzegają jego wspaniałości.

W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi będziemy rozważać tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi oraz uwielbiać naszą Królową jako Matkę Bożą Różańcową i Królową pokoju.

„Maryjo, pragniemy Cię chwalić całym życiem! Pragniemy dziękować Bogu za to, że Cię wybrał, w tak przedziwny sposób uświęcił i wyniósł do chwały nieba. Miłość Boża wlała w Ciebie wszystkie łaski. Zostałaś wyniesiona aż do ukoronowania na Królową nieba i ziemi. W Twoim wyniesieniu, Maryjo, odnajdujemy pokój serca i ufność, bo jeśli dla Ciebie Pan uczynił tak wiele, to nas także nie pozostawi bez miłości i bez zmiłowania. A w zmiłowaniu Pana, w Jego łasce jest nadzieja naszego zbawienia. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co przeżyłaś, Maryjo, gdy Bóg Ojciec obdarzył Cię tak wielką godnością Królowej nieba i ziemi. Jednak mamy prawo wyobrażać sobie, że Twoje Niepokalane Serce, od poczęcia wypełnione czystą pokorą, uczciło Trójcę Przenajświętszą uwielbieniem, którym żyjesz, Maryjo, przez cały czas w niebie, w całkowitym zjednoczeniu z Bogiem. Dzisiaj też myślimy o Twoim bólu serca, Niepokalana Matko i Królowo. Twoje królowanie, Maryjo, jest triumfem miłości. To królowanie Matki, która pragnie zbawienia i wiecznego szczęścia swoich dzieci. A przecież tyle dzieci Bożych idzie na wieczne zatracenie i potępienie. Tyle ludzkich serc nie zna Cię, Maryjo, albo Cię odrzuca lub Tobą gardzi. Ty, Maryjo, żyjąc nieustannie w łasce Bożej, odniosłaś całkowite zwycięstwo nad złem i szatanem. Wstawiasz się nieprzerwanie za wszystkimi grzesznikami, wypraszając dla nich łaskę nawrócenia i zbawienia.”(Różaniec – s. U. Kłusek SAC)

Dzisiejsza pierwsza sobota ma wyjątkowy charakter. Przypada bowiem we wspomnienie Matki

Bożej Różańcowej, w ostatnim miesiącu objawień fatimskich. Kierujemy naszą uwagę na imię, które Ona objawiła w Fatimie. Powiedziała: „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Nazwała siebie tym imieniem po wielu spotkaniach z dziećmi, dopiero na końcu objawień, choć dzieci już przy pierwszym spotkaniu, 13 maja 1917 roku pytały Ją, kim jest.

Do tytułu „Matka Boża” Maryja dodaje słowo „Różańcowa”. Również ono wyraża coś ważnego, zawiera treść, która mówi o Maryi jako osobie, o Jej życiu i Jej misji. Słowo „różaniec” nabiera tu znaczenia głębszego niż tylko wskazanie na konkretną formę modlitwy.

 Św. Jan Paweł II w liście o różańcu pisze: „Maryja żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: «Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu»

 (Łk 2,19, por. 2,51). Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, towarzyszyły Jej w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia stanowiły niejako «różaniec», który Ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia” (RVM 11). W takim rozumieniu „Różaniec” to przede wszystkim tajemnica Maryi, to Jej życie z Jezusem, a więc coś znacznie więcej niż praktyka modlitewna. Maryjny „różaniec” to określony sposób życia, ogarniający całą egzystencję człowieka. Dziś chcemy uczcić Maryję jako Matkę Bożą Różańcową.

Różaniec jest – można tak powiedzieć – królewską modlitwą, bo w nim poznajemy tajemnicę naszego Boga i Króla oraz tajemnicę Twojego, Maryjo, królowania.  Różaniec jest też modlitwą pokoju. Św. Jan Paweł II, ten, który był cały Twój, Matko Boża, w liście apostolskim (Rosarium Virginis Mariae) pisał: „Jak można utkwić wzrok w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego i w Maryi ukoronowanej na Królową, nie czując pragnienia, by uczynić ten świat piękniejszym, bardziej sprawiedliwym, bliższym planom Bożym?” Maryjo, Ty jesteś Królową pokoju.  Tobie oddajemy i zawierzamy cały nasz ludzki świat. Poddajemy się Twemu królowaniu i prowadzeniu. Pragniemy Cię, Maryjo, ukoronować w swoim sercu dobrymi czynami. Pragniemy Cię wywyższyć naszym życiem. Dopomóż nam w tym Wszechmogący Boże. Amen.

Źródło: http://zr.diecezja.pl/pierwsza-sobota/,

                                                                                                                 Różaniec miesięcznik formacyjny 10.2023  Pierwszosobotnie rozmyślanie

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Raduj się i wesel Maryjo, zawsze Dziewico, bo Twój Syn zmartwychwstał, jak zapowiedział. Wypraszaj nam niezachwianą wiarę, że zmartwychwstanie Jezusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania na końcu czasów.

 Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Raduj się i wesel Maryjo, zawsze Dziewico, bo Twój Syn powrócił do Ojca. Prowadź nas, byśmy potrafili, tęskniąc za domem Ojca, być dla każdego człowieka, postawionego na naszej drodze życia, niebem na ziemi.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

Raduj się i wesel Maryjo, zawsze Dziewico, bo Duch Święty, który zstąpił na Ciebie (por. Łk 1,35) zstępuje na Twoje dzieci. Módl się za nami, abyśmy słuchali natchnień mieszkającego w nas Ducha i nigdy Go nie zasmucali.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

Raduj się i wesel Maryjo, zawsze Dziewico, powołana i obdarzona chwałą nieba (por. Rz 8,29-30). Wstawiaj się za nami u Syna, abyśmy potrafili, jak Ty, wypełnić do końca wolę Bożą w naszym życiu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP

Raduj się i wesel Maryjo, zawsze Dziewico, uwielbiona w niebie, promieniująca pięknem, chwałą i miłością Syna. Wypraszaj niebo wszystkim, którzy naśladując Ciebie, swoje życie oddali Bogu i pełnią Jego wolę.