Możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej:

W dni powszednie:

  • 15 minut przed Mszą Świętą o godz. 6:30
  • 30 minut przed Mszą Świętą o godz. 18:00

W pierwszy czwartek miesiąca:

  • od 17:00 do 18:00

W pierwszy piątek miesiąca:

  • od 17:00 do 18:00

W niedzielę, uroczystości i święta:

  • 15 minut przed każdą Mszą Świętą

5 warunków dobrej Spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu

Przydatne strony internetowe przed spowiedzią:

PRZEBIEG SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Przychodzę do konfesjonału, robię znak krzyża i witam Pana Jezusa ukrytego w kapłanie:

– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada:

– Na wieki wieków. Amen.

Mówię:

Dzieci lub młodzież w wieku szkolnym, studenci:

Mam … lat. Jestem uczniem/uczennicą klasy … . Ostatni raz u spowiedzi byłem/byłam … . Pokutę odprawiłem/odprawiłam. Na ostatniej spowiedzi żadnego grzechu nie zataiłem/zataiłam. Popełniłem/popełniłam następujące grzechy: …

Dorośli:

Mam … lat. Jestem panną/kawalerem lub żoną/mężem, matką/ojcem. (W tym miejscu warto podać przybliżone stanowisko pracy i krótki opis swojego życia, bez podawania wielu szczegółów – pomoże to spowiednikowi w zrozumieniu okoliczności życia penitenta i uniknięciu pomyłki w wypowiadanej nauce). Ostatni raz u spowiedzi byłem/byłam … . Pokutę odprawiłem/odprawiłam. Na ostatniej spowiedzi żadnego grzechu nie zataiłem/zataiłam. Popełniłem/popełniłam następujące grzechy: …

Po wyliczeniu swoich przewinień oraz ich przybliżonej liczby, które odkrywamy poprzez rachunek sumienia, kończę słowami:

– Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję. Postanawiam się poprawić i więcej nie grzeszyć. A Ciebie, ojcze duchowny, proszę o zbawienną pokutę i rozgrzeszenie.

Słucham pouczenia kapłana i zapamiętuję zadaną pokutę. W czasie, gdy kapłan udziela mi rozgrzeszenia, powtarzam w sercu lub szeptem:

– Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

– Po słowach kapłana:

– Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Odpowiadam:

– Amen.

Kapłan zachęca mnie do uwielbienia Pana Boga:

– Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Ja odpowiadam:

– Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Na zakończenie kapłan mówi:

– Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Kapłan trzy razy zastuka w konfesjonał, dając sygnał zakończenia spowiedzi. Odchodząc od konfesjonału, dziękuję za spowiedź słowami:

– Bóg zapłać, ojcu, za spowiedź.

Po zakończonej spowiedzi klękam na krótką modlitwę dziękczynną w ławce. Dziękuję za otrzymaną łaskę przebaczenia, proszę o dar wytrwania w łasce uświęcającej. Mogę użyć gotowej modlitwy z książeczki, obrazka, itp.