Rozważania na I sobotę miesiąca – 3.02.2024 r.

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Bądź pozdrowiony, Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Bądź pozdrowiona Niepokalanie Poczęta Maryjo! Bądź pozdrowiona Pani i Królowo nasza! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Dziś w pierwszą sobotę pierwszego z kolei miesiąca we wspólnej modlitwie chcemy wynagradzać naszej ukochanej Matce za obelgi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu.

Uwielbiajmy Pana Boga w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi i wynagradzajmy Jej za lekceważenie i wyśmiewanie tego daru przez ludzi. O Maryjo! Oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu, prowadź nasze myśli, wyproś światło, rozpal uczucia, umocnij wolę w dążeniu do prawdy i dobra. Wczoraj przeżywaliśmy święto Ofiarowania Pańskiego. Powróćmy do tego zbawczego wydarzenia i medytując nad tajemnicą ofiarowania Pana Jezusa w świątyni uwielbiajmy Boga, który jest światłem i zbawieniem dla całego świata. Matko Boża, odpowiadając na Twoje wezwanie z Fatimy pragniemy wszystko ofiarować w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i wszystkich biednych grzeszników. Prosimy Cię Matko, wyproś nam łaskę skupienia i głębokiego wniknięcia w tajemnice Twego Niepokalanego Serca, które przeżywa ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni w Jerozolimie.

Z Ewangelii wg św. Łukasza: „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.  Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.”

Pan Jezus został ofiarowany swojemu Ojcu przez ręce Maryi w świątyni Jerozolimskiej. Obecni tam ludzie nie zauważyli jak wielkie dokonują się wśród nich tajemnice. Poznali je tylko ci, którym Duch Święty to objawił. Symeon oświecony nadprzyrodzonym światłem rozpoznał godność Matki i Syna, i tajemnicę zjednoczenia ich serc. Wygłosił proroctwo mówiące o miłości i bólu jaki przeszyje serce Maryi złączonej z Jezusem w dziele odkupienia. Symeon nazywa Jezusa Światłem na oświecenie pogan i Chwałą ludu Izraela. Światło to oznacza światłość prawdziwą, która pozwala widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę.

Z Ewangelii wg św. Łukasza: „A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Chrystus był i jest znakiem sprzeciwu dla wielu. Jakiż to ból serca Maryi. Dzisiaj pragniemy przepraszać za wszystkie bunty i sprzeciwy wobec woli Boga jakie miały miejsce w naszym życiu. Chcemy wynagrodzić ten grzech, oddając się Jezusowi przez Maryję. W tajemnicy „ofiarowania” odnajdujemy przykłady ofiarowania się Bogu dla osób konsekrowanych , dla rodzin, dla osób samotnych. Jezus ofiarowujący się Ojcu za zbawienie ludzi i Maryja składająca siebie w ofierze, w zjednoczeniu z ofiarą Syna, to wzór miłości bezinteresownej, pełnej poświęcenia za innych, nie szukającej siebie, nagrody i wzajemności lecz chwały Bożej i zbawienia dusz. Może nie łatwo jest dzisiaj żyć taką miłością. Bo duch świata jest przeciwny. Świat dąży do użycia, mówi – mnie się należy. Umartwienie i ofiara są dla niego niezrozumiałe lecz my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który z Boga jest. On jest mocą i mądrością.

Matka Najświętsza ukazuje również rodzicom jak ważne jest ofiarowanie dzieci Bogu. Jej przykład skłania rodziców do zastanowienia się , czy wychowują swe dzieci dla Boga, dla Jego chwały czy dla siebie, dla zrealizowania w nich swoich pragnień, ambicji. Stwórca ma wobec każdego człowieka swój plan. Czy staramy się rozpoznać ten plan i pomagać dzieciom w realizacji Bożych zamysłów? Poświęcenie Jezusowi przez Maryję, to nie wyłącznie oddanie dziecka pod opiekę, to prośba aby było zbawione i spełniło Boży zamysł, i przyczyniło się do jak największej chwały Bożej.

W naszym rozważaniu zwróćmy także uwagę na Symeona i Annę, którzy są wzorem dla ludzi starszych.  Ukazują światu jak służyć Bogu przez modlitwę i post. Oto właśnie prosi Matka Boża w Fatimie. Nie marnujmy czasu na niepotrzebne gadulstwo, plotki, oglądanie programów telewizyjnych bez większej wartości. Ten czas można ofiarować Bogu, aby z Nim zbawiać świat. Z objawień i orędzi Matki Bożej Fatimskiej dowiadujemy się, że dzisiaj Bóg chce ratować świat przez Maryję. Wezwanie do ofiarowania się Jej  Niepokalanemu Sercu, to zaproszenie skierowane do nas. Czy chcemy wziąć udział w planie Boga oddając się do dyspozycji Jego Matce? Na czym polega ofiarowanie się Maryi? Możemy wyrazić je w różny sposób i różnymi słowami. Zewnętrzna forma jest mniej ważna. Najważniejszy jest akt woli. Chodzi o to aby zjednoczyć swoją wolę z wolą Maryi. Ofiarować się to oddać się całkowicie do dyspozycji, aby Matka Boża, jeśli zechce, użyła mnie jako narzędzia do wykonania swoich planów.  Jaki to wielki zaszczyt. Czy jestem gotowy oddać Jej duszę, ciało i wszystko co posiadam? Całkowite oddanie jest niemożliwe bez zaufania. Powierzyć wszystko to znaczy zawierzyć Jej, uwierzyć w Jej miłość i potęgę. Czy ufam Jej jak dziecko?  Jak rozumiemy swoje oddanie się Jej?  Zastanówmy się nad tym.

O Jezu cały jestem Twój, przez Maryję, Twoją Najświętszą Matkę. Amen

                                                                                    Źródło: https://sekretariatfatimski.pl/medytacje, http://zr.diecezja.pl/pierwsza-sobota/                     

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Niepokalanie Poczęta Maryjo, uwielbiamy Cię i prosimy naucz nas rozmawiać z Bogiem i zawsze mówić Mu: „niech się tak stanie”.

Tajemnica druga: Nawiedzenie św. Elżbiety

Niepokalanie Poczęta Maryjo, uwielbiamy Cię i prosimy naucz nas zauważać potrzebujących pomocy i wszystko czynić ku większej chwale Bożej.

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa

Niepokalanie Poczęta Maryjo, uwielbiamy Cię i prosimy naucz nas tak postępować, aby w naszych sercach, myślach i w całym naszym życiu zawsze było miejsce dla Pana Jezusa.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Niepokalanie Poczęta Maryjo, uwielbiamy Cię i prosimy naucz nas uświadamiać sobie, że każdy z nas i każdy człowiek, którego spotykam, wszyscy jesteśmy ofiarowani Panu. Wszyscy należymy do Boga.

Tajemnica piąta: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Niepokalanie Poczęta Maryjo, uwielbiamy Cię i prosimy naucz nas w jaki sposób odnajdywać w swoim życiu Jezusa i nigdy nie tracić Go ze swojego serca.