Rozważania na I sobotę miesiąca – 2 XII 2023

Pierwsza Sobota grudnia 2023r. (02.12.2023)

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Boża, Święta Boża Rodzicielko! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę

 z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Dziś w pierwszą sobotę czwartego z kolei miesiąca we wspólnej modlitwie chcemy wynagradzać naszej ukochanej Matce za bluźnierstwa i obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę a nawet nienawiść wobec Nieskalanej Matki. To bluźnierstwo boli bardzo Najświętszą Pannę i pokazuje jak ważne są dla Niej dziecięce serca i jak wielką odpowiedzialność za zachowanie ich czystości ponoszą dorośli, a szczególnie rodzice.

W intencji zadośćuczynienia dzisiaj  chcemy towarzyszyć Maryi rozważając  pierwszą  tajemnicę radosną: Zwiastowanie NMP.

Już jutro rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czasu oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana. Wkrótce będziemy również przeżywać uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Głośmy razem z Maryją prawdę, że Pan przychodzi, że Jego przyjście jest bliskie. Chcemy z Nią oczekiwać, z Nią się przygotowywać, do Niej się upodabniać. Ona została zachowana od grzechu pierworodnego. My zostaliśmy uwolnieni od tego grzechu przez chrzest  święty, a w sakramencie pokuty Bóg oczyszcza nas z grzechów przez nas popełnionych.

Ona najpiękniej z ludzi przeżyła swój adwent. Ponad dwa tysiące lat temu, gdy Ojciec niebieski zechciał, aby Syn przyszedł na świat jako człowiek, przyjęła Go z dziewiczą, najgłębszą i najczystszą miłością. Oddana całkowicie dziełu odkupienia, pełna łaski, ściśle zjednoczona z Bogiem, przez wieki przygotowuje ludzkie serca na przyjście Pana. Maryja wie, że rozważanie tajemnic ziemskiego życia Chrystusa i Jego miłości do człowieka, którą było przepełnione, jest ogromną pomocą w zjednoczeniu z Nim. Dlatego pragnie uczyć nas głębokiej modlitwy serca i wyprasza nam obecność Ducha Świętego. Niech medytacja różańcowych treści będzie wynagrodzeniem za grzechy, które ranią Twoje Jezu Serce i Niepokalane Serce Maryi.

 Z Ewangelii wg św. Łukasza: „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.”

Maryjo, czemu jesteś tak silnie wzruszona? Dziwią Cię usłyszane przed chwilą słowa. Co znaczy pełna łaski? Czysta, niepokalana, wszystka piękna jesteś Przyjaciółko Boga. Zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała. Jedyna poczęta bez grzechu, wybrana z całego stworzenia przez Boga. Widzę, że milczysz. Czy może lękasz się anioła? Przejęta rozważasz w sercu co zostaje Ci objawione, czemu zostałaś nazwana błogosławioną.

 „Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca»”.

Co to za niesłychana nowina? Słyszysz Maryjo, jak Boży posłaniec zwiastuje, że zostaniesz Matką. Ty, Dziewica, nieznająca męża. Ciebie Monarcha wieczny od wieków, za Matkę obrał swojemu Słowu Jednorodzonemu. Jesteś błogosławiona ze względu na Syna. Bóg-Jahwe pyta czy zgodzisz się zostać Matką Zbawiciela. Oczekiwanego od wieków, który przychodzi zmiażdżyć głowę węża. Zbawiciela, którego panowaniu nie będzie końca.

 „Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego»”.

Raduj się Maryjo. Od tej pory nic nie będzie takie samo. Twoje fiat zmieni porządek świata. Nowe życie w Twoim łonie, Bóg-człowiek, On przywróci nam utracone szczęście. Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Spotkania, gdy spoczywał na nim obłok i chwała Pana, lecz ta chwała napełni Ciebie. Zostałaś zachowana od grzechu, aby móc stać się przeczystym mieszkaniem Boga.

„Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł”.

Ave Maryjo. Poznałaś, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Boże działanie przekracza wszelkie ludzkie zamysły i wyobrażenia. Stwórca opuścił niebo szukając bardziej niż królewskiego pałacu kochającego i oddanego serca. Przyjąć sercem Serce Boga. Matko, ucz mnie życia w skupieniu, abym umiał usłyszeć każde słowo Boga; ucz mnie je zachowywać i rozważać jak Ty.

Każdy człowiek ma własne zwiastowanie. Bóg w swojej Opatrzności zaprasza nas do współpracy z Nim. Potrzebuje naszych dłoni, nóg, serca, zdolności. Być świętym oznacza zawierzyć tej Bożej propozycji. Zaryzykować i postawić na Niego. Wzorem dla nas jest Maryja. Czy jestem gotowy na przyjście Pana? Jak troszczę się o swoje i innych zbawienie?

Źródło: http: ://zr.diecezja.pl/pierwsza-sobota/

/Rozważania różańcowe. Różaniec świętych. Nie jesteś sam./

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Maryjo, rozważająca Słowa Boga w sercu, nosząca Jego Słowo w swoim łonie, otwarta na Boże myśli, ucz mnie oddawać Bogu z zaufaniem swoją wolę.

Tajemnica druga: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Maryjo, ucz mnie nieść miłość innym, tak jak Ty Elżbiecie. Ucz mnie prowadzić dialog z Bogiem na moich codziennych ścieżkach.

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa.

Maryjo, która urodziłaś Króla w ubogiej grocie, ucz mnie patrzeć na świat Bożym spojrzeniem. Ucz mnie widzieć miłość gdzie po ludzku widać tylko śmierć.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Maryjo, ucz mnie przychodzić do Pana z każdą troską i bólem, ucz mnie powierzać się Jego czułym ramionom, jak Ty powierzyłaś Maleńkiego otwartym ramionom Symeona.

Tajemnica piąta: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Maryjo, która odnalazłaś Syna w świątyni, ucz mnie trwać przy nim w świątyni mego serca, ucz mnie szukać Go i odnajdywać wciąż na nowo.