Rozważania na I Sobotę miesiąca – 6.05.2023

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Bądź pozdrowiona Dziewico Maryjo, Matko Boża,  Pani i Królowo nasza! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Dziś w pierwszą sobotę drugiego z kolei miesiąca we wspólnej modlitwie chcemy wynagradzać naszej ukochanej Matce za obelgi przeciwko Jej Dziewictwu. «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna» (Mt 1,23). Tylko w macierzyństwie Maryi miał miejsce ten cud, że jako Dziewica poczęła i jako Dziewica urodziła. Uwielbiajmy wszechmogącego Boga za ten niepojęty dar i wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkich, którzy ten dar lekceważą, wyśmiewają, nie szanują go, nie dostrzegają jego wspaniałości.

W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi będziemy rozważać tajemnicę  Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Wiemy, że pierwszym źródłem objawienia prawdy o Bogu jest słowo Boże, Pismo Święte ale wiemy też, że Bóg odpowiadając na pragnienia kochających Go serc, przez doświadczenia, zapiski mistyków i świętych, odkrywa rąbki tajemnic zbawienia, o których nie wszystko jest powiedziane w Piśmie Świętym. O Wniebowstąpieniu Pana Jezusa możemy się dowiedzieć z zapisków bł. Marii z Agredy. Niech fragmenty tego co napisała o Twoim, Panie Jezu, Wniebowstąpieniu pomogą nam bardziej poznać Ciebie Panie i miłość Niepokalanego Serca Maryi. Maria z Agredy pisała: Większość czasu w ciągu czterdziestu dni pomiędzy Zmartwychwstaniem a Wniebowstąpieniem Najświętsza Panna pozostawała w odosobnieniu Wieczernika, gdzie Zmartwychwstały Pan często zjawiał się i rozmawiał z Nią. Spędzała coraz więcej czasu na modlitwie i kontemplacji…, ale przede wszystkim pościła, modliła się za Apostołów i uczniów oraz w intencji wzrastania młodego Kościoła. Kilka dni przed Wniebowstąpieniem Święta Trójca powiedziała do Niej: – Umiłowana, wstąp wyżej! A Odwieczny Ojciec oświadczył: – Moja Córko powierzam Ci cały Kościół, założony przez mojego Jednorodzonego Syna, nowe prawo łaski, które ustanowił na świecie oraz lud, który odkupił. I Trójca Święta ogłosiła: – Moja Oblubienico przekazuję Ci moją mądrość, a w Twoim Sercu będą złożone tajemnice i nauki oraz wszystko to, co Słowo Wcielone zdziałało na świecie. Jej Syn zaś powiedział do Niej: – Moja umiłowana Matko idę do mojego Ojca i zostawiam Ciebie zamiast Mnie. Powierzam Twej opiece Mój Kościół. Oddaję Jego dzieci, moich braci Tobie, tak jak Ojciec powierzył ich Mnie. Wówczas Trójca Święta ogłosiła przed zgromadzonym tłumem adorujących aniołów i świętych: – To jest Opiekunka Kościoła i Orędowniczka wiernych. W Niej zawierają się wszystkie tajemnice Naszej wszechmocy dla zbawienia ludzi. Ktokolwiek wezwie Ją z głębi swego serca i uzyska Jej wstawiennictwo zapewni sobie życie wieczne. O cokolwiek Nas poprosi zostanie spełnione. Matko Boża, jak bardzo te słowa poruszają nasze serca. Jak wielka wdzięczność się w nas budzi względem Boga za tak wielki dar dla Kościoła, którym Ty Maryjo jesteś. Maryjo z głębi serca prosimy, abyś wstawiała się za tymi wszystkimi, którzy mają serca i pragnienia zwrócone ku ziemi i nie liczą się z tym, że Bóg przygotował dla nich mieszkanie w niebie, że Jezus poniósł mękę dla zbawienia każdego, aby każdy mógł żyć w wiecznym zjednoczeniu miłości z Bogiem. Bł. Maria z Agredy pisze dalej: Wieczorem przed Wniebowstąpieniem Najświętsza Maryja Panna i Apostołowie oraz uczniowie zebrali się w Wieczerniku, w którym kobiety z Jej pomocą przygotowały świąteczny posiłek dla nich i dla Jezusa. Chociaż każdy wiedział, że Mistrz wkrótce ich opuści, to tylko Jego Matka miała świadomość tego, że ma to być ich ostatni wspólny wieczór na ziemi. Po posiłku Zbawiciel przemówił do swoich wyznawców: – Nadszedł teraz czas byście jako prawdziwi i wierni uczniowie stali się nauczycielami wiary dla wszystkich ludzi. Wkrótce wstąpię do mojego Ojca, ale zostawiam z wami zamiast Mnie, Moją Matkę, jako waszą Opiekunkę, Pocieszycielkę i Orędowniczkę oraz jako waszą Matkę, której macie słuchać i której macie we wszystkim być posłuszni. Ten kto zna moją Matkę, zna Mnie. A ten, który Ją czci, czci Mnie. Wczesnym rankiem ostatniego dnia pobytu Zmartwychwstałego Zbawiciela na ziemi, wyszedł On z Wieczernika razem ze swoimi jedenastoma Apostołami. Maryja, święte kobiety i około stu uczniów szli za Nimi, gdy powoli wstępowali na Górę Oliwną. Kiedy wszyscy zgromadzili się na szczycie wzgórza Jezus stanął na dużym, płaskim kamieniu i przemówił do nich z pełną spokoju czułością. Następnie powiedział kilka słów swojej Matce. Uklękła pokornie u Jego stóp i poprosiła Go, by udzielił im wszystkim błogosławieństwa. Gdy klęczeli Jezus uniósł prawą rękę i zwracając się w cztery strony świata, udzielił całemu światu błogosławieństwa. Potem Zbawiciel wyciągnął dłonie i skierował swoje spojrzenie ku niebu. Całe Jego Ciało stawało się coraz bardziej świetliste, oślepiający krąg światła zstąpił z nieba i całkowicie Go otoczył. Pan Jezus począł się unosić nad ziemią, unosił się coraz wyżej, podczas gdy obecni wierni wznosili ku Niemu swe oczy i serca. Maryjo, ze wzruszeniem poznajemy to, co bł. Maria z Agredy napisała o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Pragniemy być posłusznymi Tobie Matko, Twojemu wezwaniu, zwłaszcza temu wypowiedzianemu w Fatimie. Ufamy, że żyjąc w posłuszeństwie Tobie Maryjo i my dojdziemy do nieba. Amen

Źródło: https://sekretariatfatimski.pl/medytacje, https://zr.diecezja.pl/                                                                                      

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie

«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem» (J11,25). Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie

«Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

«Duch Święty wszystkiego was nauczy» (J 14, 26). Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

«Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną gdzie Ja jestem» (J 17,24). Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

Tajemnica piąta:  Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

«Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu»  (Ap 12, 1). Za Maryję, naszą Matkę i Królową dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.