Rozważania na I sobotę miesiąca – 1.05.2021

Pierwsza Sobota maja 2021r. (01.05.2021)

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Tą pierwszą sobotą rozpoczynamy Maryjny miesiąc maj. Właśnie w tym miesiącu będziemy szczególnie blisko Maryi poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych, wspomnienie NMP Królowej Polski, Matki Bożej Fatimskiej, ale również razem z naszą Matką będziemy przeżywać Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego oraz uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Maryjo! Nasza najlepsza Matko, oto dzisiaj chcemy być blisko Ciebie i wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich.

Modlitwa Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste obecny wśród nas w Najświętszym  Sakramencie. Nasze serca przepełnia radość z Twojego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią oraz ofiarowanego nam daru odkupienia. Dzisiaj w pierwszą sobotę trzeciego z kolei miesiąca, pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi Panny, szczególnie  za obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu.

Pomyślmy o niewdzięczności i bluźnierstwie skierowanym przeciw Boskiemu Macierzyństwu Maryi. Ona jest prawdziwie Matką Syna Bożego. Przewyższa godnością wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi. Nikt z ludzi nie dał światu większego skarbu jak Maryja. Przez Nią przyszedł do nas Zbawiciel świata. Jakże wielką niewdzięcznością i  bluźnierstwem jest lekceważenie Jej dziewiczego macierzyństwa. Wynagradzajmy Maryi naszą miłością, wdzięcznością i naśladowaniem Jej w życiu. Dzisiaj, za to wszystko chcemy Ci Matko wynagradzać, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego.

Z Ewangelii według św. Jana: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, […] przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!ˮ (J20,19.21-22)

Z nauczania św. Jana Pawła II: „Gdy Jezus mówi: «Weźmijcie Ducha Świętego!», to znaczy: weźmijcie ode Mnie to Boże życie, to Boże synostwo, które Ja przyniosłem na świat i zaszczepiłem w dziejach człowieka. Ja sam, Przedwieczny Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego stałem się Synem człowieczym z Dziewicy Maryi, i wy również mocą tego samego Ducha macie się stawać we Mnie i przeze Mnie przybranymi dziećmi Bożymiˮ (Filipiny, 14.01.1995).

„«Weźmijcie Ducha Świętego!», to znaczy: Przejmijcie ode Mnie to dziedzictwo łaski i prawdy, które sprawia, że stajecie się jednym Ciałem duchowym i mistycznym ze Mną. «Weźmijcie Ducha Świętego!» znaczy również: stańcie się uczestnikami Królestwa Bożego, które Duch Święty zaszczepia w waszych sercach za sprawą cierpienia i ofiary Syna Bożego, ażeby Bóg mógł coraz bardziej stawać się wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28)” (Filipiny, 14.01.1995).

„Opisując zadanie, jakie Duch Święty ma pełnić w Kościele, Chrystus używa bardzo znamiennych słów: «On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». […] Duch Święty jest więc obiecany Kościołowi i każdemu wiernemu jako wewnętrzny Nauczyciel, który we wnętrzu sumienia i serca sprawia, że rozumie się to, co się wprawdzie usłyszało, ale czego nie można było pojąć” (Catechesi Tradendae, 72).

 „Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać – w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka” (Dominum et Vivificantem, 65).

Medytując nad tajemnicą Zesłania Ducha Świętego, skierujmy naszą myśl ku Tej, która w Wieczerniku szczególnie żarliwie wypraszała światu dar Bożego Ducha, ku Dziewicy Maryi. «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna» (Mt 1,23). Tylko w macierzyństwie Maryi miał miejsce ten cud, że jako Dziewica poczęła i jako Dziewica urodziła. Uwielbiamy wszechmogącego Boga za ten niepojęty dar i wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkich, którzy ten dar lekceważą, wyśmiewają, nie szanują go, nie dostrzegają jego wspaniałości.

Wpatrując się w Matkę Bożą, pełną Ducha Świętego, lepiej rozumiemy słowa Jezusa o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu. Kto wyśmiewa lub poniża niepokalane poczęcie lub dziewictwo Maryi i Jej Boże Macierzyństwo ten występuje przeciw Duchowi Świętemu. To On obdarzył Maryję szczególnymi łaskami i On uzdolnił Ją do godnego spełniania powierzonej Jej misji. Jej Niepokalane Serce cierpi niejako podwójnie. Grzechy ludzi bolą Ją osobiście jako kochającą Matkę. Bolą Ją również dlatego, że jest Ona w pełni świadoma, iż kto Ją poniża i wyśmiewa, ten poniża obecnego w Niej Ducha Świętego, a w wielu przypadkach bluźni przeciw Duchowi Świętemu.

Dalszą część 15-minutowej medytacji przeżywamy w ciszy.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Cząstka Różańca

Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

 Macierzyństwo to troska o życie dziecka.

Rozważając radosne tajemnice różańca, dziękujmy Maryi za Jej macierzyńską miłość i wynagradzajmy Jej za   grzechy popełnione przeciw ludzkiemu życiu.

Witaj Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego..

 Wierzę w Boga.

 Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

P: Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoje „tak” wypowiedziane wobec Anioła. Poczęłaś wtedy w swoim łonie Syna Bożego. Pragniemy Ci, najlepsza Matko, wynagradzać za wszystkich, którzy zabijają nienarodzone dzieci.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Nawiedzenie św. Elżbiety

P: Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoje spotkanie ze św. Elżbietą, które objawia wielkość i godność macierzyństwa. Pragniemy Ci, najlepsza Matko, wynagradzać za tych, którzy domagają się legalizacji aborcji na życzenie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa

P: Dziękujemy Ci, Maryjo, za dar Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego porodziłaś w Betlejem. Pragniemy Ci, najlepsza Matko, wynagradzać za tych, którzy głoszą, że aborcja należy do podstawowych praw kobiety.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

P: Dziękujemy Ci, Maryjo, za przedstawienie Jezusa w świątyni, którego dokonałaś wraz ze swoim mężem, św. Józefem. Pragniemy Ci, najlepsza Matko, wynagradzać za ojców, którzy nie bronią zagrożonego życia ich dzieci.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

P: Dziękujemy Ci, Maryjo, za prowadzenie Jezusa do świątyni Jerozolimskiej na święto Paschy. Pragniemy Ci, najlepsza Matko, wynagradzać za rodziców, którzy nie prowadzą swoich dzieci do Boga.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Źródło: http://zr.diecezja.pl/pierwsza-sobota/