Medytacja w ramach Nabożeństwa Wynagradzającego Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca – sierpień 2020r.

Maryjo! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą Anioła z Fatimy:

„O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.”

Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Z radością gromadzimy się przed Tobą i przed Twoją Matką w pierwszą sobotę czwartego z kolei miesiąca, by wynagradzać za bluźnierstwa, którymi niewdzięczni ludzie ranią Wasze serca. Dziś szczególnie chcemy wynagradzać za obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Matki.

O wychowaniu dzieci nie jeden raz mówił święty Jan Paweł II. Przypomnijmy sobie Jego słowa skierowane do rodziców w czasie jednej z wielu pielgrzymek do Ojczyzny:

„To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania, powtarzając za Ewangelistą świętym Łukaszem „wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Jeśli chcecie – wy, rodzice – obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia.”.

Jakże te słowa Ojca Świętego pasują do dzisiejszych czasów. Ich ponadczasowość daje do myślenia.

W chwili ciszy pomyślę, jak ja przekazuję dzieciom najważniejsze wartości mojej wiary, mojego życia?

Jaki daję im przykład? …(chwila ciszy)

Przeproszę Pana Boga i Matkę Najświętszą za wszelkie zaniedbania w religijnym wychowaniu dzieci i młodzieży, poproszę o łaskę dla nich trwania w wierze.

W miesiącu sierpniu będziemy obchodzić święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane również świętem Matki Bożej Zielnej. Oddajmy się w medytacji tej właśnie chwalebnej tajemnicy różańcowej.

Według starych źródeł, trzeciego dnia po zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny, apostołowie otworzyli Jej grób, lecz nic nie znaleźli oprócz kwiatów i białej chusty, gdyż Maryja z duszą i uwielbionym ciałem opuściła tę ziemię, by zasiąść na niebieskim tronie. (wg. Św. bp. Józefa S. Pelczara)

Prawdę o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, jako dogmat wiary, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku.

Wniebowzięcie Maryi – potwierdza jak bardzo Bóg tęskni za człowiekiem. Zmartwychwstały Jezus tak bardzo tęsknił za swoją ziemską Matką, że pragnął Ją przyjąć do siebie. Maryja zawierzyła Bogu całą siebie. Rodząc Syna Bożego w ludzkiej naturze, ofiarowała Mu część swojej krwi i własnego ciała. Gdy Chrystus wrócił do Ojca, zapragnął mieć obok siebie Maryję – najwspanialszą niewiastę wszystkich czasów, całą piękną i całą świętą. Każdy chrześcijanin jest powołany do naśladowania Maryi i do udziału w wiecznej radości, której Ona już doświadcza.

Maryja pozostała do końca wierna swemu powołaniu i otrzymanej łasce. Jest dla nas niezawodnym znakiem nadziei  i pewności, że Bogu możemy zawierzyć wszystko: naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość.

W chwili ciszy, pomyślę czy Maryja także dla mnie jest duchową Matką i wzorem życia?

W jaki sposób naśladuję Jej miłość do Boga i do ludzi? …(chwila ciszy)

Czasem wydaje się, że jakieś dobro było podjęte na marne, bo nikt tego nie zauważył, ale tak nie jest. Widział to Bóg, a nagroda czeka w niebie.

Pomyślę, czy potrafię postarać się o coś, za co nikt na ziemi nie nagrodzi mnie? …(chwila ciszy)

Z Ewangelii według świętego Łukasza (1, 46-49)

„Maryja rzekła: Wielbi Dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

Życie Najświętszej Maryi Panny było wzorem wszelkich cnót, tak że była Ona najwierniejszą podobizną Chrystusa Pana i naszą najdoskonalszą Mistrzynią, która wzywa nas do Swojej szkoły i daje nam w ręce rzecz małą, ale „dziwnie” mądrą – różaniec święty. Ten różaniec, którego każdy paciorek ma niezwykłą moc. Oddajmy się zatem modlitwie.  

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

„ O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.”

Modlitwa przed Różańcem

„Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.”

Tajemnice chwalebne.

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo Zmartwychwstał, jak zapowiedział.” (Mt 28, 5-6)

Zmartwychwstały Jezu, wskaż nam właściwą drogę i umocnij nas w tej ziemskiej wędrówce!

  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa

„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.” (Łk 24,51)

Jezu, Synu Boży, który siedzisz po prawicy Ojca pomóż nam obdarzać nasze dzieci ciepłem miłości Ojcowskiej!

  • Zesłanie Ducha Świętego

„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2, 4)

Duchu Święty, prosimy Cię o Twoje dary dla nas i dla naszych dzieci!

  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” (Ap 12, 1)

Wniebowzięta Maryjo, uproś nam umiejętność obdarowywania naszych dzieci bezinteresowną miłością Matczyną!

  • Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

„Stoi Królowa po Twojej prawicy” (Ps 45,10)

Niepokalanie Poczęta Maryjo – Królowo! Przyjmij naszą modlitwę jako zadośćuczynienie szczególnie za obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Ciebie!