Specjalne odpusty dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii – dekret Penitencjarii Apostolskiej

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną
jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim
tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi,
udziela się daru specjalnych odpustów.
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12).
Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii
Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.
Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od
pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu
dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym
cierpieniem fizycznym i moralnym.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak
wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony,
ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie
głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją
godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił
swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia
odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria
Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu
wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru
odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają
kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w
duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki
masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej
praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie
Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę
próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia
zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w
intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

2
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego
Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa
według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na
tych samych warunkach.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z
okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie
Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez
co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi
Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga
Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla
tych, których Pan powołał do siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i
wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy
komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że
byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje
trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu
lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i
Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od
nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i
uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens